Login   Home | Geschiedenis | Boeken | Links | Contact  
       

     
 

Welkom bezoeker

Les Elèves de Thémis is één van ’s lands oudste loges, waar al ruim 200 jaar vrijmetselaars werken. Via deze site stellen we ons graag aan u voor, met als doel u een kort beeld te geven van de vrijmetselarij in het algemeen en van de loge Les Elèves de Thémis in het bijzonder.

 

 
 

Waar we voor staan

Onze werkplaats behoort tot het Grootoosten van België, d.i. een mannelijke, adogmatische, progressieve en kosmopolitische obediëntie, die de vervolmaking van de mens en de maatschappij beoogt en die de vrijheid en verdraagzaamheid voorstaat. Zij erkent de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid als basiswaarden om het samenleven in een tolerante wereld te bevorderen. Het koesteren van de mensenrechten en de moderne democratie staan daarbij centraal.

 

Hoe we werken

Een loge is een ontmoetingsplaats van vrije en rechtschapen mensen, die met een eigen benadering hun ideeën bij anderen willen toetsen. Zoals iedere loge verenigt Les Elèves de Thémis mensen, die in broederschap zelfontplooiing en zelfverwezenlijking zoeken en daarbij hun eigen vertrouwde methode aanwenden. Onderling delen ze inzichten, rationeel of door levenservaring verworven, over hoe ze met zichzelf en met anderen willen omgaan. Luisterbereidheid, wederzijds vertrouwen, openheid, respect en discretie vormen de hoekstenen van die werkwijze. Daarbij legt de vrijmetselarij niets op, maar huldigt ze integendeel het vrij onderzoek, waar modern, verlicht en progressief individueel denken als stuwende kracht geldt.

In substantie erkent de vrijmetselaar de waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig naar waarheid te zoeken en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Dit maakt de maçonnerie tot een broederschap van individuen. Ten aanzien van de wereld, aanvaardt de vrijmetselaar een persoonlijke verantwoordelijkheid en tracht hij als mens en als burger naar best vermogen tot een betere wereld bij te dragen. Hij zoekt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.

 

Initiatie, symbolen en ritualen

zittingDe vrijmetselarij is een initiatiek gezelschap. De initiatie of inwijding is een overgang van de ene naar een andere levensfase. Ze zet op een weg en leidt tot een nieuw vertrek. Een periode van zelfoverweging en voorbereiding gaat hieraan vooraf.

De logearbeid gebruikt ritualen en symbolen. Het rituaal geeft de arbeid een eigen karakter en scheidt ze van het alledaagse leven. De symbolen wijzen op de essentie. Passer en winkelhaak zijn de meest gekende en worden zinnebeeldig gebruikt om het goede en het kwade te scheiden en af te meten of de gehuldigde idealen worden nageleefd. Ook het drie-gradenstelsel van leerling, gezel en meester – dat iedere vrijmetselaar doorloopt en niet op een hiërarchie duidt - is symbolisch; het geeft de groei van persoonlijk inzicht en verdieping weer.

Rituele arbeid en het gebruik van symbolen leiden tot bezinning en tot een geestelijk afstemmen tijdens die arbeid, met eerbied van de volstrekte denkvrijheid van iedere broeder. Ze bevorderen een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking.

 

Niet geheim maar discreet

Vrijmetselarij staat niet voor geheim. Onze werkwijze, die op openheid en vrije dialoog steunt, vergt evenwel discretie opdat niemand in zijn broederlijk vertrouwen zou worden beschaamd. Concreet betekent dit dat ieder maçon, indien hij dat wenst, zich vrij over zijn lidmaatschap uitspreekt, maar dat hij de privacy van andere vrijmetselaars eerbiedigt door zich niet over hun lidmaatschap en gedachtewisselingen uit te laten.

 

Contact

In de andere rubrieken van de site vindt U meer informatie. Zo U een rechtschapen en vrij man van minstens 21 jaar is, die de maçonnieke begrippen en waarden kan verstaan en wenst uit te dragen, kan U ons contacteren via de contact knop.